micro:bit主題課程與專題認證

   

主題課程 專題認證 列表

micro:bit主題課程

專題認證A007078

micro:bit主題課程

專題認證A007079

micro:bit主題課程

專題認證A007080

micro:bit主題課程

專題認證A007081

micro:bit主題課程

專題認證A007082

micro:bit主題課程

專題認證A007083

micro:bit主題課程

專題認證A007084

micro:bit主題課程

專題認證A007085

micro:bit主題課程

專題認證A007086

micro:bit主題課程

專題認證A007087

相關教具/教材

micro:bit主控板

(有參加micro:bit基礎班 的學員,不需重複購買。)

micro:bit週邊模組

(有參加micro:bit專題班 的學員,會贈送不需購買。)

專題認證專用教材

(有參加micro:bit基礎班 的學員,不需重複購買。)